Onze kerncijfers

Geconsolideerde kerncijfers 1

Kerncijfers IMMOBEL groep (MEUR)

2012 2013 2014 2015 2016
IMMOBEL NV Gepubliceerd
Nettowinst, aandeel van de Groep 11,7 1,5 20 0,7 52,5
Eigen vermogen, aandeel van de Groep 187,7 183,2 196,7 194,4 311
Beurskapitalisatie2 116,4 148,4 177,5 174,2 530

Gegevens per aandeel2

2012 2013 2014 2015 2016
IMMOBEL NV Gepubliceerd
Aantal aandelen (duizenden) aan het einde van het boekjaar 4.122 4.122 4.122 4.122 9.997
Nettowinst, aandeel van de Groep (EUR) 2,80 0,40 4,90 0,20 5,20
Waarde van het geconsolideerde eigen vermogen (EUR) 45,60 44,40 47,70 47,20 31,10
Gewoon bruto dividend (EUR) 1,40 0,00 2,40 0,00 2,00
Gewoon netto dividend (EUR) 1,05 0,00 1,80 0,00 1,40
2,00 EUR
/ aandeel bruto dividend

Beurscijfers

2012 2013 2014 2015 2016
IMMOBEL NV Gepubliceerd
Koers op 31 december (EUR) 28,30 36,00 43,10 42,30 53,00
Hoogste notering (EUR) 28,90 37,40 44,50 52,70 53,80
Laagste notering (EUR) 24,20 28,40 36,50 40,10 38,20
Koers/netto boekwaarde 62 % 81 % 90,30 % 89,70 % 170,40 %
Bruto return op 1 jaar3 22 % 32 % 24,00 % 0 % 25,30 %
Bruto dividend/koers 4,90 % 0 % 5,60 % 0 % 3,80 %
Netto dividend/koers 3,70 % 0 % 4,20 % 0 % 2,60 %  1. In overeenstemming met de IFRS-regels, past de vennootschap sinds 1 januari 2014 de IFRS11-norm toe. Deze norm wijzigt sterk de lezing van de jaarrekening van de vennootschap zonder echter het nettoresultaat en het eigen vermogen te wijzigen. De Raad van Bestuur is van mening dat de financiële gegevens vóór IFRS 11 een beter beeld geven van de activiteiten en de jaarrekening. Precies deze gegevens worden voorgesteld en vergeleken.
  2. Voor 2016, inclusief eigen aandelen (1.230.398)
  3. Bruto return op 1 jaar: (laatste slotkoers + dividenden betaald tijdens de laatste 12 maanden - eerste koers van de periode) / eerste koers van de periode.

Resultaat

Resultatenrekening (MEUR)

2012 2013 2014 2015 2016
IMMOBEL NV Gepubliceerd
Bedrijfsopbrengsten 133,7 65,1 183,1 103,6 346,1
Bedrijfskosten -114,3 -54,5 -151,8 -93,2 -273,4
Bedrijfsresultaat 19,4 10,6 31,2 10,5 72,7
Financieel resultaat -6,8 -9,3 -9,6 -8,9 -5,4
Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen 0,0 0,2 -0,2 -0,3 -2,0
Resultaat vóór belastingen 12,6 1,5 21,4 1,3 65,3
Belastingen -0,9 0,0 -1,4 -0,6 -11,6
Resultaat van het boekjaar 11,7 1,5 20,0 0,7 53,6
Aandeel van IMMOBEL in het resultaat 11,7 1,5 20,0 0,7 52,5

Financiële positie

Activa (MEUR) 2012 2013 2014 2015 2016
IMMOBEL NV Gepubliceerd
Vaste activa 7,7 6,5 5,0 4,6 18,5
Immateriële vaste activa en goodwills 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1
Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 3,9 3,6 3,6 3,6 3,8
Financiële vaste activa 2,4 1,1 0,8 0,4 3,7
Overige 1,4 1,7 0,5 0,5 10,9
Vlottende activa 409,9 520,4 492,2 506,9 767,9
Voorraden 359,9 464,7 423,5 456,8 584,0
Geldmiddelen 26,9 31,4 32,0 24,5 128,9
Overige 23,1 24,4 36,7 25,6 55,1
TOTAAL DER ACTIVA 417,6 527,0 497,2 511,6 786,4
346 MEUR
operationele inkomsten in 2016

Eigen vermogen en passiva (MEUR) 2012 2013 2014 2015 2016
IMMOBEL NV Gepubliceerd
Totaal eigen vermogen 187,7 183,2 196,7 194,4 314,9
Langlopende verplichtingen 136,2 152,4 166,8 156,9 324,1
Financiële schulden 135,5 151,5 164,5 155,0 319,0
Overige 0,7 0,9 2,3 1,8 5,1
Kortlopende verplichtingen 93,7 191,4 133,7 160,3 147,3
Financiële schulden 51,8 148,8 99,4 110,4 68,4
Overige 41,9 42,7 34,3 49,9 79,0
TOTAAL DER PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 417,6 527,0 497,2 511,6 786,4

Portefeuille (voorraden)

584 MEUR
projecten in portefeuille (voorraden)

EVOLUTIE VAN HET AANDEEL

Dividendbeleid

De Raad van Bestuur legde in 2008 volgend dividendbeleid vast: IMMOBEL zal tussen 40% en 50% van het geconsolideerd jaarlijks nettoresultaten uitkeren.

Sommige voorwaarden die bepaald werden in de twee obligatie-uitgiftes van december 2011 en maart 2013 stelden dat de vennootschap niet meer dan 50% van haar jaarlijks nettoresultaat mocht uitkeren.

Voor het boekjaar 2016 komt het voorgestelde brutodividend op 2 EUR per aandeel.

Ter herinnering, in de jaren voordien werden volgende bedragen gestort: geen dividend voor 2015, 2,40 EUR voor 2014, niets voor 2013, 1,40 EUR voor 2012, 1,75 EUR voor 2011 en 1,25 EUR voor 2010. Voor de periode 2010-2016 zal het gemiddelde brutodividend zo uitkomen op 1,26 EUR bruto per aandeel.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

In uitvoering van artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, werd IMMOBEL door volgende Aandeelhouders op de hoogte gebracht dat ze volgende deelneming hadden:

AANDEELHOUDERS STEMRECHTEN % V/H AANDELEN­TOTAAL
A³ CAPITAL nv + VEMACO nv + A³ MANAGEMENT bvba, allen met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Akenkaai 52 5.875.369 58,77 %
IMMOBEL SA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 1.230.398 12,30 %
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT NV, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178 412.196 4,12 %
FREE FLOAT 2.479.393 24,81 %
Totaal 9.997.356 100 %

FINANCIËLE AGENDA

Bekendmaking van de jaarresultaten 2016 23 maart 2017
Gewone Algemene Vergadering 2016 24 mei 2017
Bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten 2016 1 september 2017
Bekendmaking van de jaarresultaten 2016 maart 2018
Gewone Algemene Vergadering 2018 24 mei 2018